Privacyverklaring

Versie 1
Datum: 01 mei 2021

Podoactief hecht veel waarde aan bescherming van persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe wij invulling geven aan een zorgvuldig en vertrouwelijk beleid als het om uw persoonsgegevens gaat. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Podoactief is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid naar beste weten en kunnen. 

Contactgegevens

Podoactief
Louis Couperusstraat 13
1822 LE Alkmaar
Bekend bij KvK onder nummer: 53373545
Contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen: Niels Molenaar

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede preventieve gezondheidszorg is het noodzakelijk dat Podoactief uw persoons-en gezondheidsgegevens verwerkt. Hiervoor geeft u toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of u toestemming verleent aan ons of wij onze bevindingen mogen delen met uw (huis)artsen/of andere verwijzers. Daarnaast bepaalt u zelf of u toestemming verleent voor het gebruiken van gegevens ter evaluatie van de zorg of u te informeren over relevante producten en/of diensten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg, het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor uw betaling en declaratie-afhandeling bij uw zorgverzekeraar, voor evaluatie, statische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verlichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

Voor een consult en/of behandeling bij Podoactief is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens geregistreerd worden. Hiervoor dient u expliciet toestemming te geven.

Wij registreren de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Geboortedatum
 • Naam eventuele verwijzer(s)
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • Lichaamsmetingen
 • BSN
 • Identiteitsbewijzen

Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website en de tijdstippen wanneer u actief bent op internet. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van uw bezoekgedrag en klikgedrag ter optimalisatie van onze informatievoorziening op internet. 

Delen van persoonsgegevens

Naast zorgverlener Podoactief is er een beperkt aantal partijen dat toegang heeft tot (een deel) van uw geregistreerde persoonsgegevens. Dit zijn: 

 • Leveranciers van op maat gemaakte steunzolen en andere hulpmiddelen; 
 • Eventueel stagiairs, waarnemers en administratieve krachten.

Met deze partijen is een document geheimhoudingsplicht opgesteld.

Gegevensverstrekking aan derden vindt alleen plaats indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van zorg, om aan de wettelijke verplichting te voldoen of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Podoactief en onder voorwaarde dat derde partijen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Aan de basis van deze persoonsgegevens uitwisseling liggen wettelijke bepalingen, overeenkomsten en afspraken ten grondslag. Met als doel om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Beveiliging

Podoactief heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo hanteert zij een gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen, worden er back ups gemaakt van alle persoonsgegevens met als doel deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Daarnaast evalueert zij bedrijfsprocessen en stelt zo nodig bij. Daarnaast is iedereen die voor en met Podoactief klantgegevens werkt, gehouden aan geheimhouding.

Partijen

Doel

Persoonsgegevens

  

Huisarts 

(verwijzer)

Rapportage ter informatie

Naam, naw, geboortedatum, BSN, onderzoeksuitkomsten  behandelplan

Mail 

Post 

Telefoon

Na toestemming

Producent(en) steunzolen

Vervaardiging hulpmiddel

Naam, geboortedatum biometrische gegevens

Mail Post

Verwerkingsovereenkomst

Zorgverzekeraar – Vecozo

Toetsing recht op vergoeding vanuit aanvullende verzekering en declaratie(s)

Naam, naw, geboortedatum

Podonet

Zorgverzekeringswet Wet marktordening gezondheidszorg

Accountant

 

facturatie

Podonet

Verwerkingsovereenkomst

Auditor Landelijk 

Overkoepelend 

Orgaan Podologie 

(LOOP)

kwaliteitscontrole

Ad random – 

steekproefsgewijs recht op inzage dossiers

auditor

Overeenkomst

Indien Podoactief uw persoonsgegevens ontvangt vanuit een andere zorgverlener, anders dan door u zelf verstrekt tijdens een afspraak, dan nemen wij aan dat deze gegevens met toestemming van u zijn verstrekt. Mocht dit achteraf anders blijken te zijn, dan wijzigen wij alsnog onze gegevensregistratie.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverleners verplicht vanaf 1 januari 2020 uw medisch dossiers tot 20 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Uw gegevens worden voor een periode die strikt noodzakelijk is om de behandeldoelen te realiseren bewaard of voor een periode die bij wet is vastgesteld. Indien geen behandelovereenkomst tot stand komt, dan bewaart Podoactief de gegevens niet langer dan één jaar.

Rechten over uw gegevens

Indien u een vraag heeft die inzage, correctie, aanpassing of actualisatie, verwijderen, intrekken of overdragen van uw gegevens (aan uzelf of in opdracht van u direct aan derden) betreft of u wilt uw toestemming intrekken dan kunt u dit via email doorgeven aan: [email protected]

Podoactief kan vragen om uw legitimatie voordat wij gehoor geven aan uw verzoek. Binnen een termijn van 10 werkdagen reageren wij schriftelijk op uw verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over persoonsgegevensverwerking neemt u dan contact met ons op. Wij streven ernaar samen tot een passende oplossing te komen. Indien dit niet lukt dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op de en de uitvoeringswet AVG (UAGV). 

Wijzigingen & Vragen

Podoactief behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Kijk voor de meest actuele versie op de website. Heeft u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.

Maak een afspraak

Stap voor stap weer in balans. Podoactief vindt de oplossing voor uw voetklachten. Maak direct een afspraak! Samen zetten we de stap naar pijnvrij bewegen.

Nieuwe naam, vertrouwd adres

De Bewegingsdeskundige podologie is er voor pijnvrij lopen en rennen!

Mijn naam is Sjoerd Veenings en ik ben je behandelend podoloog en fysiotherapeut. Als je last hebt van voeten, enkels, knieën, heupen of onderrug, bel of mail mij dan vooral. Dan gaan we samen aan de slag.

Je kan mij bereiken op 06 52035709 of mail sjoerd@debewegingsdeskundige.nl. Voor
een eerste intake of een vervolgafspraak. Wij zitten nog steeds op het bekende adres:

De Bewegingsdeskundige
ParaMedisch Centrum Stad van de Zon
Brandpunt 10, 1705 SK, Heerhugowaard
In de fysiotherapie praktijk op de 1e verdieping

Pijnvrij de zomer in of blessure vrij na de zomer aan de competitie beginnen? Begin dan vandaag nog.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd